Jesteś tutaj

Jak zostać członkiem LOP

Członkiem zwyczajnym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów i zadań Ligi, zobowiązuje się przestrzegać statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Ligi oraz składkę roczną. Członka zwyczajnego Ligi przyjmuje Zarząd Okręgu na podstawie pisemnej deklaracji. Dowodem przynależności do Ligi jest ważna legitymacja członkowska. 

Składki członkowskie 

Zgodnie z Uchwałą nr 3/05 Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody z dn. 25 czerwca 2005 r., minimalne roczne składki członkowskie wynoszą:

  1. dzieci i młodzież szkolna - 2 zł za rok szkolny
  2. emeryci, renciści, opiekunowie kół szkolnych oraz pełnoletni niepracujący - 10 zł 
  3. osoby pracujące - 20 zł 

Składki przyjmują Zarządy Okręgowe LOP. 

Osoby ubiegiające się o członkostwo w Lidze Ochrony Przyrody powinny wypełnić deklarację członkowską zamieszczoną pod linkiem /sites/default/files/uploads/Deklaracja%20cz%C5%82onkowska%20LOP.doc,  a następnie przesłać ją na adres odpowiedniego do swojego miejsca zamieszkania Zarządu Okręgowego.

Członkiem wspierającym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo oraz osoba prawna krajowa lub zagraniczna, która dla poparcia działalności Ligi złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Ligi, uznaje Statut Ligi, opłaciła składkę roczną lub zadeklarowała pomoc merytoryczną i rzeczową.

Przyjęcie i skreślenie członka wspierającego następuje na podstawie:
1)    decyzji Zarządu Okręgu;
2)    decyzji Zarządu Głównego, w przypadku zagranicznej osoby prawnej.

Członkiem Honorowym Ligi może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Ligi. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Pozbawienie godności Członka Honorowego może nastąpić jedynie w wyniku Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego. Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

 

Polski