Jesteś tutaj

Podkarpackie kwiaty w rękodziele artystycznym.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

pod hasłem

„Podkarpackie kwiaty w rękodziele artystycznym”

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych.

 

 

CELE KONKURSU :

- kultywowanie tradycji i zwyczajów Podkarpacia,

- poznawanie kultury ludowej i rozbudzanie szacunku do dawnych tradycji,

- motywowanie młodych pokoleń do poszukiwania źródeł kultury,

- pogłębienie wiedzy na temat otaczającej nas przyrody i jej poszanowania,

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i zagrożenia przyrody ojczystej,

- rozbudzanie umiejętności obserwacji przyrody,

- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz rozwój myślenia twórczego u dzieci  i młodzieży.

 

 

ZASADY :

  • Ogłoszenie konkursu: kwiecień 2017 r.

 

  • Termin nadsyłania prac plastycznych do dnia 15. 05.2017 r. (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego).

 

Adres na który należy przesyłać prace: Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie,                               ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów, tel. (017) 7482310

 

 

    Format prac płaskich

  • dla klas 1-3 min. A4, max. A3 (nie może być w formie zrolowanej lub zgiętej)
  • format prac przestrzennych dla klas 4-6 max. 50cm

 

Prace samodzielnie wykonywane przez dzieci (jedno dziecko może przygotować] tylko jedną pracę). Nie będą przyjmowane prace zbiorowe.

 

 

  • Technika: rękodzieło artystyczne – różnorodne materiały i techniki przestrzenne (klasy 4-6), prace płaskie (klasy 1-3)  z wyłączeniem użycia łatwo osypujących się materiałów (takich jak: ryż, kasza itp.).

 

  • Prace muszą zawierać z przodu metryczkę (czcionka arial, wielkość 12): imię           i nazwisko autora pracy, wiek autora/ klasa, nazwę szkoły lub placówki, do której uczęszcza wraz z adresem, adresem e-mail i telefonem kontaktowym, imię i nazwisko opiekuna.

 

  • Oceny merytorycznej wartości prac dokona komisja powołana przez Organizatora.      W wyniku oceny wyłonionych zostanie po 20 laureatów w każdej kategorii ( łącznie 40). najlepsze prace  zostaną  nagrodzone   - nagrody książkowe oraz materiały plastyczne - i zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

 

  • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie prac nastąpi w terminie do 31 maja 2017 r.         O miejscu i dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie (planowany termin 24 maja 2017 r. Osiedlowy Dom Kultury 1000-lecia  ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie).

 

Uwagi końcowe: Prace konkursowe nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatora.

- Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych           i marketingowych.

- Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

 

 

 

    

Polski