Jesteś tutaj

Energia z lasu.

 

Regulamin konkursu

 

Liga Ochrony Przyrody

Zarząd Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie

 

o g ł a s z a

 

WOJEWÓDZKI KONKURS DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

pod hasłem

 

ENERGIA Z LASU

 

 

 

§1 ORGANIZATOR KONKURSU

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki w Rzeszowie

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oddział  Rzeszów

 

§2 CELE KONKURSU

 

- popularyzacja wiedzy ekologicznej,

-kształtowanie postaw proekologicznych,

- przybliżenie wielofunkcyjności ekosystemu leśnego jako źródła zrównoważonej energii,

- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży.

 

§3 TEMAT KONKURSU

 

„Energia z lasu”

 

§4 ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU. TRYB I TERMINY.

 

 1. Ogłoszenie konkursu następuje za pośrednictwem LOP Zarządu Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie.
 2. Prace konkursowe należy kierować do Nadleśnictwa Kolbuszowa, Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa lub na adres loprze@poczta.fm w terminie do 8 maja 2017 roku.
 3. Konkurs będzie przebiegał jednoetapowo.
 4. Główna Komisja Konkursowa będzie składać się z członków LOP,  przedstawicieli PGE Dystrybucja, leśników.
 5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, w ramach posiadanych środków.
 6. Od postanowień Głównej Komisji Konkursowej nie przysługują odwołania.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 7 czerwca 2017 roku.
 8. Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

 

 

§4  WARUNKI UCZESTNICTWA I FORMA PRAC KONKURSOWYCH

 

1.    Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego.

2.    Prace na konkurs należy zgłaszać w trzech różnych kategoriach wiekowych:

- I kategoria wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klas 1-3;

- II kategoria wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klas 4-6;

- III kategoria wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych. 

 1. Prace na konkurs w I kategorii wiekowej należy wykonać w formie pracy plastycznej w formacie A4.
 2. Prace na konkurs w II kategorii wiekowej należy wykonać w formie plakatu w formacie A3.
 3. Prace na konkurs w III kategorii wiekowej należy wykonać w formie prezentacji Power Point (maksymalna ilość slajdów – 15).
 4. Każda praca konkursowa musi być  opisana w następujący sposób: nazwa szkoły, telefon szkoły, miejscowość, imię i nazwisko autora pracy, klasa do której uczęszcza oraz imię i nazwisko opiekuna ( I i II kategoria na odwrocie pracy, III kategoria na ostatnim slajdzie pokazu ).  
 5. Uczestnik może dostarczyć do oceny tylko jedną pracę wykonaną jedną z wyżej wymienionych technik. Pracę należy wykonać w 2017 roku z związku z w/w konkursem.
 6. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
   i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatorów, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.
 7. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

 

§5 OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 

 1. Prace będzie oceniać: Główna Komisja Konkursowa.
 2. Ocenie będzie podlegać:

- format pracy zgodny z regulaminem,

- ścisły związek pracy z tematem konkursu,

- wartość artystyczna prac,

- pomysłowość,

- oryginalność interpretacji tematu,

- wymagania techniczne organizatorów zgodne z regulaminem.

 1. Celem pracy Głównej Komisji Konkursowej będzie wybór spośród wszystkich prac dostarczonych przez uczestników konkursu najbardziej interesujących w poszczególnych kategoriach.
 2. Przyznane zostaną przez w/w komisję pierwsze, drugie i trzecie miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zostaną również przyznane wyróżnienia.
 3. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.

 

 

§6 TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC

 

 1. Do 28 kwietnia 2017 roku uczestnicy konkursu przekażą prace do Głównej Komisji Konkursowej mieszczącej się w siedzibie Nadleśnictwa Kolbuszowa, Świerczów138, 36-100 Kolbuszowa lub na emila loprze@poczta.fm
 2. Główna Komisja Konkursowa do 19 maja 2017 roku oceni prace i wyróżni wybrane. 

 

§7 NAGRODY

 

 1. Organizatorzy Konkursu uhonorują nagrodzonych upominkami rzeczowymi oraz dyplomami. Dopuszczalne jest przyznawanie nagród i wyróżnień w niniejszym konkursie przez niezależne instytucje (np. szkoły, firmy, gminy) i osoby prywatne.
 2. Nagrody laureatom zostaną wręczone uroczyście 7 czerwca 2017 roku
  o godz. 13 – tej w Centrum Edukacji Ekologicznej w Świerczowie, Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa.

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany w regulaminie, o których zostaną poinformowani uczestnicy.

    

 

Polski