Jesteś tutaj

MÓJ LAS 2018 r. Regulamin

Regulamin

ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkolnej

pod hasłem „MÓJ LAS”

XXXII edycja 2018/2019

organizowanego przez:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników

Leśnictwa i Drzewnictwa

oraz

Ligę Ochrony Przyrody

Warszawa, maj 2018 roku

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

1. Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących w danej edycji konkursu następuje w dniu 29 maja 2018 r.

2. Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.

3. Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:

 

I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP /z zastrzeżeniem pkt.4/.

II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD.

4. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku Okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, pracę należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, w terminie do 30 listopada 2018 roku.

5. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.

5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgowego LOP, Sąd Konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.

5.2 Zmian w składzie Sądu Konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD.

6. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:

 wartością merytoryczną pracy,

 formą opracowania pracy,

 samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,

 ogólną estetyką pracy,

 pomysłowością szaty graficznej.

7. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.

8. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2019 roku wraz z protokółem Sądu Konkursowego.

9. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i fundatorów nagród w terminie do 15 marca 2019 roku.

 

W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursu, wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.

10. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac w poszczególnych kategoriach i wyłania laureatów I , II i III nagrody.

11. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.

12. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.

13. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.

14. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2019 roku

15. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

 

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych

1. Prace w I kategorii wiekowej są pracami plastycznymi w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczalne są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.

2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1 kg.

5. Prace konkursowe muszą być opatrzone:

imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy,

dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,

imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy,

6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne.

8. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych lub integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.

9. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

 

3. Tematyka konkursu

Tematy konkursu ustalone w XXXII edycji 2018/2019 dla każdej kategorii wiekowej:

kategoria I Moja ulubiona pora roku w lesie

kategoria II Mieszkania leśnych zwierząt

kategoria III Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy

kategoria IV Drewno – wczoraj, dziś i jutro

Tematy XXXII edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

 

4. Uczestnictwo w konkursie

W konkursie „Mój las” mającym na celu:

 poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiuczno-leśnej

 promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów

 podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska

 

może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponad podstawowych ogólnokształcących i zawodowych.

Konkurs przeprowadzony jest w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I młodzież szkół podstawowych klas I - III

Kategoria II młodzież szkół podstawowych klas IV-VI

Kategoria III młodzież szkół podstawowych klas VII i VIII oraz gimnazjów klas III

Kategoria IV młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

5. Postanowienia końcowe

W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.

Autorzy prac - uczestnicy konkursu, mogą otrzymać nagrodę lub wyróżnienie tylko raz w konkretnej kategorii wiekowej.

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.

Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydia ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.

Uczniowie biorący udział w konkursie „Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu „Mój las”.

Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie „Mój las” akceptują wszystkie jego warunki.

Polski