Jesteś tutaj

Regulamin Miejskiego Rowerowego Rajdu ścieżką im. prof. W. Szafera

 „II Miejski Rajd Rowerowy ścieżką przyrodniczą im. profesora Władysława Szafera w Rzeszowie”

 

I.  ORGANIZATOR

Zarząd Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody.

 

II.   NAZWA IMPREZY

 1. Rajd miejski trasą ścieżki przyrodniczej im. profesora Władysława Szafera w Rzeszowie.
 2. W regulaminie używa się skróconej nazwy „Rajd”.

 

III. CEL IMPREZY

 1. Propagowanie aktywnego wypoczynku i turystyki  rowerowej.
 2. Promocja ścieżki przyrodniczej im. prof. Władysława Szafera, jako narzędzia edukacji przyrodniczej.
 3. Promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych miasta Rzeszowa.
 4. Integracja społeczności lokalnej.
 5. Ograniczenie używania opakowań plastikowych, aż do ich eliminacji z naszego życia.

 

 IV. TERMIN I  MIEJSCE, TRASA

 1. Rajd odbędzie się 8 września 2019 r.
 2. Start – na tyłach Starego Cmentarza o godzinie 900. Od godziny 830 można składać podpisy na liście startowej, zapoznawać się z regulaminem i robić rozgrzewkę.
 3. Meta teren rekreacyjny nad Wisłokiem, koło rezerwatu przyrody „Lisia Góra”, gdzie planowane jest ognisko i śpiewanki rajdowe.
 4. W razie niepogody trasa Rajdu może zostać skrócona.

 

 V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnicy podczas Rajdu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad organizacji ruchu drogowego oraz do bezwzględnego  podporządkowania się poleceniom organizatorów.
 2. Uczestnikami Rajdu mogą być osoby dorosłe, młodzież i dzieci.
 3. Uczestnicy niepełnoletni  do lat 14  muszą uczestniczyć w Rajdzie z opiekunem (osobą pełnoletnią).
 4. Grupy szkolne zgodnie z regulaminem wycieczek rowerowych.
 5. Młodzież w wieku od 15 do 18 lat może uczestniczyć w Rajdzie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Wymagane jest posiadanie sprawnego technicznie roweru (wskazane jest, aby każdy dokonał wcześniej przeglądu).
 7. Uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność.
 8. Wskazane jest posiadanie kasków ochronnych.
 9. Nieprzestrzeganie regulaminu Rajdu oraz samowolna zmiana trasy powodują wykluczenie z Rajdu.
 10. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.
 11. Dotarcie na start oraz powrót po zakończeniu Rajdu odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
 12. Organizator nie zapewnia napojów i wyżywienia.

 

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE RAJDU

 1. Jadąc, należy zachować odległość między rowerami 2-3 m.
 2. W trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze.
 3. Podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp z pedałów.
 4. Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie Rajdu.
 5. Należy jechać równo i spokojnie w szyku, z poszanowaniem pierwszeństwa pieszych turystów.
 6. Każdy uczestnik Rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie, dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności.
 7. Zabrania się wyprzedzania osób pilotujących i prowadzących  Rajd.
 8. W trakcie jazdy nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
 9. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
 10. Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Każde zatrzymanie powinno odbyć się poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie.
 11. W czasie postoju nie należy oddalać się od grupy.
 12. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.
 13. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje lub wypadki spowodowane przez uczestników Rajdu.
 14. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w Rajdzie uczestników.
 15. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej. Nie ma w nim rywalizacji sportowej.

 

VII. NA TRASIE ZABRANIA SIĘ:

 1. Spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 2. Zaśmiecenia trasy Rajdu oraz miejsc przyległych.
 3. Niszczenia przyrody.
 4. Indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna.
 5. Zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

 

VIII. ZGŁOSZENIA i SPOSÓB PRZEPROWADZENIA RAJDU ROWEROWEGO

 1. Udział w Rajdzie nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, ale przed startem każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Rajdu i potwierdzenia tego faktu złożeniem czytelnego podpisu na liście startowej.
 2. Przed startem uczestnicy otrzymają plakietki do zamocowania na rowerze lub ubraniu – będzie to oznaka uczestnictwa w Rajdzie.
 3. Liczba plakietek jest ograniczona.
 4. Rajd będą prowadzić osoby wyznaczone przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody ul. Aleksandra Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów. Organizator gromadzi dane osobowe uczestników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim.
 2. Uczestnik zgłaszając się do uczestnictwa w Rajdzie zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów Rajdu.
 3. Złożenie podpisu na liście startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów Rajdu i zgodą na przetwarzanie wizerunku w celach związanych z jego promocją (zdjęcia, nagrania filmowe).
 4. Podpisując się na liście startowej Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Podpisując się na liście startowej Uczestnik zaświadcza, że wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie przez Organizatorów swojego wizerunku w formie nagrania video oraz zdjęć wykonanych w Czasie Trwania Rajdu, odbywającego się w terminie 08.09.2019 r. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne, z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Rajdu mogą być zamieszczane na stronie internetowej organizatorów oraz w materiałach promocyjnych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego regulaminu.
 7. We wszystkich sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator Rajdu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
 8. Więcej informacji na temat Rajdu można znaleźć na stronie http://lop-podkarpackie.pl/ lub profilu facebookowym Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody; przez telefon pod numerem 512 977 341 udzieli ich sekretarz Marta Pisarek, lub 669 560 690 - prezes Hubert Sobiczewski.

 

 

 

Polski