Jesteś tutaj

Mój Las

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa
Zarząd Główny

Liga Ochrony Przyrody
Zarząd Główny

o g ł a s z a j ą

XXVIII EDYCJĘ - 2014 / 2015

KONKURSU MŁODZIEZY SZKOLNEJ

pod hasłem

MÓJ LAS

 

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

1.

Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących tematów następuje w dniu 5 czerwca 2014 r.

2.

Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz SITLiD.

3.

Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / z zastrzeżeniem pkt. 4./.
II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD

4.

Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, prace należy przesłać do ZG LOP w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie,  w terminie do 30 listopada 2014 roku.

5.

Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające sie z członków LOP i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.

 

5.1 W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgu LOP, sąd konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.

 

5.2 Zmian w składzie sądu konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgu LOP lub Oddział SITLiD.

6.

Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy,
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.

7.

Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.

8.

Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP  lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2015 rokuwraz z protokółem sądu konkursowego.

9.

Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2015 roku. W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursowego wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.

10.

Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów I , II i III nagrody.

11.

Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.

12.

Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.

13.

Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.

14.

Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2015 roku

15.

Lista sponsorów ogłaszana jest po zakończeniu edycji konkursu.

2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 

1.

W I kategorii wiekowej wymagane są jedynie opisy pod przedstawionymi ilustracjami lub zdjęciami.

2.

W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

3.

Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

4.

Do uznania autora pracy pozostawia sie formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną.

5.

Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem szkoły(kod, miejscowość, ulica), podaniem klasy i wieku autora, numerem telefonu i faxu szkoły. Prosimy również o podanie w pracy imienia i nazwiska nauczyciela - opiekuna pracy.

6.

Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

7.

Prace zgłaszane na konkurs powinny być pracami indywidualnymi. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.

8.

Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

3. Tematyka konkursu 

Tematy konkursu ustalone w XXVIII edycji 2014/2015 dla każdej kategorii wiekowej:  

1.

kategoria I   - Leśne skarby - dary lasu

2.

kategoria II  - Co wiem o pracy leśnika

3.

kategoria III - Drewno - surowiec przyjazny człowiekowi

4.

kategoria IV - Historia leśnictwa w moim regionie

Tematy XXVIII edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

4. Uczestnictwo w konkursie

 

W Konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych ogólnokształcących i zawodowych.
Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I

- młodzież szkół podstawowych klas I - III

Kategoria II

- młodzież szkół podstawowych klas IV-VI

Kategoria III

- młodzież gimnazjów

Kategoria IV

- młodzież liceów ogólnokształcących oraz pogimnazjalnych szkół zawodowych.

 

 5. Postanowienia końcowe

W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.

Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej , kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.

Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane sa w drodze porozumienia i akceptowane przez Prezydium ZG Ligo Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.

Podsumowanie konkursu "Mój las" 2014 r.

 

Lista laureatów konkursu opisowego „Mój las” 2014 r.

 

Klasy I-III SP

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

I

Karolina Mazur

 i Milena Ciesielska

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie

I

Sara Orłoś

 

 

Zespół Szkół w Białobrzegach

I

Maksymilian Starzec

SP w Weryni

 

II

Gabriela Nędza

i Natalia Kubas

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie

II

Karolina Kawa

SP nr 12 Rzeszów

II

Oliwia Pełczyńska

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie

III

Wiktor Grymanowski

SP nr 16 Rzeszów

III

Anna Guzior

SP w Przedborzu

 

Wyróżnienia:

Martyna Pruchnik - SP Przewrotne

 

 Klasy IV-VI SP

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

I

Wiktoria Drzał

 

Zespół Szkół w Pustkowie

II

Aleksandra Łobaza

 

SP nr 2 Kolbuszowa

III

Patryk Sawka

 

SP nr 1 Bratkowice

 

Wyróżnienia:

 Rafał Matyka – ZS w Pustkowie

Anna Grocholska – ZS w Białobrzegach

 

Gimnazja

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

I

Jakub Wójcik

Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie

 

II

Katarzyna Drzał

Gimnazjum nr 10 w Rzeszowie

II

Natalia Dworak

ZS  w Bratkowicach

III

Paulina Jucha

ZS  w Bratkowicach

 

Wyróżnienia:

Patryk Brzoza – ZS w  Kolbuszowej

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

I

Paulina Wilk

Zespół Szkół Technicznych

w Kolbuszowej

II

Patrycja Plis

Zespół Szkół Technicznych

w Kolbuszowej

III

Dominika Jarosz

Zespół Szkół Technicznych

w Rzeszowie

 

Wyróżnienie:

Kinga Dworak – IV LO Rzeszów

 

 

Polski