Jesteś tutaj

Konkursy dla placówek oświatowych miasta Rzeszowa.

Liga Ochrony Przyrody
Okręg Podkarpacki
w Rzeszowie

oraz

Urząd Miasta Rzeszowa

 

serdecznie zapraszają uczniów rzeszowskich placówek oścwiatowych - wszystkie kategorie wiekowe - do udziału w projekcie  pt. „Ochrona przyrody w moim mieście – wybrane aspekty”. Poniżej zamieszczamy regulaminy DWÓCH konkursów.

 

Regulamin konkursu opisowego pn. „ Ochrona środowiska w moim mieście – wybrane aspekty”.

 

Odbiorca: konkurs  skierowany jest do dzieci i młodzieży z rzeszowskich  placówek oświatowych na wszystkich szczeblach edukacji.

Cele:

  • Poznawanie motywów i sposobów ochrony środowiska a tym samym zrozumienie roli człowieka w  środowisku przyrodniczym.
  • Samodzielnie prowadzenie obserwacji przyrody w najbliższym otoczeniu oraz dzielenie się zdobytą wiedzą.
  • Rozwijanie pasji poznawania zjawisk przyrodniczych.
  • Kształtowanie i doskonalenie umiejętności spostrzegania, obserwacji oraz analizowania zjawisk przyrodniczych.
  • Kształtowanie zdolności oceny niewłaściwego zachowania się innych wobec przyrody i sposobów reagowania na nie a przez to wywołanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie w tym stan środowiska naturalnego.   
  • Propagowanie zajęć terenowych jako aktywnej formy zajęć pozwalającej na bezpośredni kontakt z rzeczywistością przyrodniczą, lepsze  i trwalsze jej poznanie poprzez przeżycie, sprzyjającej również fizycznemu hartowaniu i relaksacji.  
  • Aktywizacja dzieci i młodzieży do podejmowania ciągłych działań na rzecz środowiska, a tym samym przyswojenie trwałej potrzeby i gotowości do takich działań.   
  • Promocja walorów przyrodniczych naszego miasta.          

 

Zadanie konkursowe:    

        Zadaniem uczestnika jest wykonanie  albumu lub prezentacji  multimedialnej zawierających: ilustracje i  zdjęcia wykonane przez uczniów wraz z opisami prezentującymi wyniki obserwacji, własne wnioski i zdobytą wiedzę na temat                          „ Ochrony środowiska w moim mieście – wybrane aspekty”

   

Uwagi do realizacji:  

W albumie/ prezentacji uczniowie prezentują wiedzę zdobytą na podstawie własnych obserwacji ( zaleca się indywidualne lub grupowe przejście ścieżką Szafera będącą bogatym źródłem wiedzy na omawiany temat), informacje zdobyte na zajęciach z nauczycielem- opiekunem, wiedzę zdobytą z publikacji przyrodniczych lub stron internetowych np. Urzędu Miasta, WIOŚ. Obowiązkowym elementem jest uwzględnienie problemu niskiej emisji                 w mieście.  Format prac nie większy niż A3, technika, objętość dowolna.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i możliwości najmłodszych uczestników konkursu dopuszcza się pomoc rodziców/opiekunów w realizacji zadań konkursowych.

 

Termin realizacji:

Termin nadsyłania prac ustala się  do dnia 06. 11.2017 r.  (decyduje data doręczenia lub stempla pocztowego).

Adres na który należy przesyłać prace: Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki (SP nr 2)                        ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów, tel. kontaktowy 503 635 096

Prezentacje na adres: loprze@poczta.fm   za potwierdzeniem odbioru

Prace muszą zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, wiek autora/ klasa, nazwę szkoły lub placówki, do której uczęszcza wraz z adresem, adresem e-mail i telefonem kontaktowym, imię i nazwisko opiekuna.

 

Ocena i nagrody:

Oceny merytorycznej wartości prac dokona komisja powołana przez Organizatora. W wyniku oceny wyłonionych zostanie łącznie 45 laureatów w różnych kategoriach wiekowych. Najlepsze prace  zostaną  nagrodzone   - nagrody rzeczowe.

 

Każda szkoła biorąca udział w konkursie otrzyma podziękowanie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie prac nastąpi w terminie do 30 listopada 2017 r.                         O miejscu i dokładnej dacie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie (planowany termin 27 listopada 2017 r. Teatr Maska w Rzeszowie).

 

Kryteria oceny:

- Kreatywność, wywoływanie zaciekawienia.

- Wartość i poprawność merytoryczna w tym realizacja tematu.

- Rzetelność w dokumentacji zrealizowanych zadań, obserwacji oraz samodzielne wnioski                i przemyślenia.

- Przejrzysty i uporządkowany układ albumu/prezentacji.

- Estetyka wykonania.

 

Uwagi końcowe:

- Prace konkursowe nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji Organizatora.                                         

- Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.                                                                                                                                                                                                   

-Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego  Regulaminu.                                                             

 - Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

R E G U L A M I N
 Festiwalu Piosenki i Wiersza Przyrodniczo-Ekologicznych promujących piękno przyrody             w naszym mieście.

 Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki w Rzeszowie ogłasza dwuetapowy konkurs piosenki  i wiersza  o tematyce przyrodniczo – ekologicznej  dla dzieci i młodzieży z rzeszowskich placówek oświatowych (wszystkie kategorie wiekowe).

Prosimy o zgłoszenie  ucznia  z podaniem imienia i nazwiska, wieku, klasy  oraz dokładną nazwą szkoły, jej adresem i telefonem, z równoczesnym podaniem imienia i nazwiska opiekuna wraz z płytą /prezentacją piosenki lub wiersza do dnia  10 listopada bieżącego roku, na adres  ZOP LOP  ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów lub w formacie mp3/ Word  na adres  e-mailowy  loprze@poczta.fm

 Z jednej placówki dopuszcza się zgłoszenie maksymalnie trzech wykonawców! Oceny nadesłanych  nagrań   i wierszy dokona Komisja powołana przez Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP w Rzeszowie.  Po przesłuchaniu, najlepsi wykonawcy przejdą do finału, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie ( podane zostaną wówczas miejsce i dokładny czas finału). Laureaci wystąpią podczas uroczystego finału w Teatrze „Maska” planowanego na 20 lub 27 listopada, podczas którego przyznane zostaną miejsca i wręczone nagrody rzeczowe.

 

UWAGA :  Jury  w ocenie nie kieruje się jakością nagrania. W obecnej dobie zachęcamy do nagrania fragmentu lub całej piosenki w formacie mp3  (dyktafon w telefonie komórkowym) i przesłanie droga internetową.

  • Odnośnie piosenki preferowane są własne, autorskie teksty do istniejących lub również autorskich melodii ( uczestnik może śpiewać tekst napisany przez inne osoby, w tym dorosłe po uzyskaniu ich zgody i zaproszeniu do współpracy).
  • Wiersz musi być tekstem autorskim napisanym przez uczestnika.

 

Finaliści będą zobowiązani do przesłania podkładu muzycznego nagranego w odpowiednim formacie do tygodnia przed finałem.

Jest to konieczny warunek udziału, pozwalający na jego sprawne przeprowadzenie i uniknięcie sytuacji, w której nie można odtworzyć nagrania.

 

Cele: Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i zagrożenia przyrody ojczystej. Popularyzacja piosenek     o tematyce przyrodniczej, ekologicznej. Poszerzenie wiedzy  na temat  ojczystej przyrody i jej poszanowania. Prezentacja dorobku wokalnego młodych artystów amatorów. Upowszechnianie wartości przyrodniczych, ekologicznych, prozdrowotnych. Rozwój myślenia twórczego u dzieci i młodzież

Kryteria oceny:

- wartość merytoryczna piosenek, ze szczególnym uwzględnieniem słów, melodii, poziom wykonania oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość i efekty (piosenka); poprawność językowa, oryginalność zaprezentowania tematu, ogólny wyraz artystyczny (wiersz).

Uwagi końcowe:

- Płyty z nagraniami pozostają do dyspozycji LOP

- Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania                      w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.

- Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).

Polski